Zmiana pozwolenia na budowę

25 listopada 2010 – 17:30

Kiedy potrzebna nam zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę?

Gotowe projekty domów jednorodzinnych wymagają przystosowania do warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzeni, a także do indywidualnych warunków gruntowych i klimatycznych działki. Dzięki tej adaptacji, mogą one zostać uznane za projekt architektoniczno – budowlany, który składa się wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę domu. Gdy chcemy zastosować ogrzewanie gazowe możemy się liczyć z tym, że trzeba będzie uzyskać kolejne pozwolenie na budowę.

Projekty domów z kosztorysem mogą być również modyfikowane pod względem dopasowania do potrzeb inwestora. Najczęściej wykonuje się to zmianę kąta nachylenia dachu, rozmieszczenia ścianek działowych, zmianę rozmieszczenia i powierzchni okien w budynku, a także zmianę funkcji pomieszczeń. Niekiedy można również przeprojektować dokumentację, zmieniając technologię budowy domu, zmieniając materiały elewacyjne czy usuwając lub doprojektowując dodatkowe elementy konstrukcji, jak balkony, tarasy, garaże.

(Zmiana pozwolenia na budowę)

Na wszystkie te zmiany potrzebna będzie zgoda autora, który stworzył dom parterowy, projekty gotowe są bowiem objęte prawem autorskim.

Tak zmodyfikowany projekt, podpisany przez architekta adaptującego i zawierający dodatkowo wymagane opinie i uzgodnienia można składać z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie zgody są wiążące dla inwestora i oznaczają, że budowa domu może być wykonana tylko na podstawie dokładnie tego projektu, który on wcześniej złożył. Możliwe są tylko nieistotne odstępstwa od projektu, które nie dotyczą ani projektu zagospodarowania działki, ani przeznaczenia budynku, ani ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeżeli zmiany są istotne konieczne będzie wystąpienie o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę jest wydawana tylko w przypadku, gdy inwestor złoży stosowny wniosek.

We wniosku musimy określić:

  • Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w naszym imieniu (często będzie to inspektor nadzoru inwestorskiego, musimy także dołączyć pisemne pełnomocnictwo).
  • Nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji.

Do wniosku musimy dołączyć:

1. Nowy projekt budowlany (w 4 egzemplarzach) z:

  • oświadczeniem projektantów (oraz sprawdzających) o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  zasadami wiedzy technicznej,
  • zaświadczeniami o przynależności projektantów (oraz sprawdzających) do właściwej izby samorządu zawodowego aktualnymi na dzień opracowania projektu,
  • opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami,  sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (w zależności od potrzeb – jak w przypadku pozwolenia na budowę)

2. Ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, w przypadku gdy zmiany wykraczają poza ustalenia pierwotnej decyzji o warunkach zabudowy

3. Specjalistyczną opinię dotyczącą:

  • projektów budowlanych zawierających nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach prawa i Polskich Normach,
  • obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników.

4. Dziennik budowy (kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu) – jeśli budowa została już rozpoczęta.

5. Dowód zapłaty wymaganej opłaty skarbowej (ok. 85 zł)

Jeżeli nie dopełnimy tej formalności, w czasie kontroli budynku przed oddaniem go do użytkowania, Inspektor Nadzoru Budowlanego może zgłosić istotne odstępstwa od projektu i nie otrzymamy zgody na użytkowanie, dopóki nowy projekt budowlany nie zostanie złożony.

Jeżeli kontrola będzie w czasie budowy, Inspektor Nadzoru Budowlanego może wstrzymać prace budowlane, a starosta cofnąć pozwolenie na budowę, do czasu dopełnienia zleconych formalności.

W obu przypadkach grozić nam może również kara grzywna.

Tags: , , , , , , ,

Sorry, comments for this entry are closed at this time.